HUURVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid Verhuurvoorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Wijgravenelektrisch.nl betreffende verhuur van een goed of goederen, zoals dat/die in het contract beschreven is/zijn en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.2. Door ondertekening van het huurcontract door de huurder of een bevoegde vertegenwoordiger, verklaart deze zich akkoord met de voorwaarden.

Artikel 2. Begin overeenkomst

2.1. De afspraak voor verhuur van alle goederen komt tot stand op het ogenblik dat de huurder en Wijgravenelektrisch.nl de overeenkomst ondertekenen dan wel mondeling overeenkomen en gaat in:

  • Bij afhalen: op het ogenblik dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt bij Wijgravenelektrisch.nl.
  • Bij bezorgen: op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door Wijgravenelektrisch.nl. ·  Huurder heeft het recht om het gehuurde voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst en/of voor of tijdens de feitelijke levering ervan te (laten) controleren op haar werking/deugdelijkheid. Het gehuurde wordt geacht in goede en deugdelijke staat te zijn geleverd wanneer huurder een dergelijke controle achterwege laat.

2.2. De minimale huurtermijn is 1 dag.
2.3. De huurder is huur verschuldigd voor alle werkdagen binnen de huurtermijn, ook als het werk door regen- of vorstverlet of door een werkstaking stilligt. Tenzij van te voren anders is overeengekomen.

Artikel 3. Nederlands grondgebied

Verplaatsing en gebruik van het gehuurde goed buiten de Nederlandse landsgrenzen is in beginsel verboden. Afwijking hierop is slechts mogelijk na schriftelijke overeenstemming tussen huurder en Wijgravenelektrisch.nl.

Artikel 4. Einde overeenkomst

4.1. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder, kan Wijgravenelektrisch.nl de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van Wijgravenelektrisch.nl op vergoeding van kosten, nadeel en rente.
4.2. In voornoemde gevallen is Wijgravenelektrisch.nl te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd het gehuurde bij de huurder terug te halen (eigendomsvoorbehoud). Huurder is verplicht om aan Wijgravenelektrisch.nl de door haar gewenste medewerking te verlenen. Wijgravenelektrisch.nl is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door huurder of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.

Artikel 5. Huurprijzen

5.1. De huurprijzen zijn vrijblijvende prijzen en zijn opgenomen in het door Wijgravenelektrisch.nl opgestelde verhuuroverzicht. Wijgravenelektrisch.nl behoudt zich het recht voor de verhuurprijzen te wijzigen, wanneer de kostprijs dit noodzakelijk maakt.
5.2. De dagprijzen voor de huur van een machine, zoals omschreven in het verhuuroverzicht van Wijgravenelektrisch, zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 8 uur per dag of bij weekprijs maximaal 40 uur per week. Er geldt een toeslag bij gebruik langer dan 8 uur per dag danwel 40 uur per week. Prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie en transport.
5.3. Een waarborgsom kan verlangd worden van de huurder bij het afhalen van een goed.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Wijgravenelektrisch.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook niet na ingebrekestelling, indien Wijgravenelektrisch.nl niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. Indien de bestelde goederen niet voorradig zijn behoudt Wijgravenelektrisch.nl zich het recht voor om in overleg een alternatief te leveren dat beschikt over dezelfde c.q. vergelijkbare capaciteiten.

Artikel 7. Schade, Verlies

7.1. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking aan Wijgravenelektrisch.nl te worden gemeld. Huurder is gehouden de aan het gehuurde materieel door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan Wijgravenelektrisch.nl te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van Wijgravenelektrisch.nl gehuurde goed. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuw waarde Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Wijgravenelektrisch.nl geleden schade.
7.2. Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaald huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.
7.3. Wijgravenelektrisch.nl is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de huurder, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De huurder zal Wijgravenelektrisch.nl vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

Artikel 8. Verzekering tegen schade

8.1. Wijgravenelektrisch.nl biedt de huurder de mogelijkheid om zich vooraf tegen eventuele schade te verzekeren. Huurder betaalt voor deze verzekering een toeslag van 10% boven de huursom. De voorwaarden voor deze mogelijkheid tot verzekeren zijn op te vragen bij Wijgravenelektrisch.nl. Huurders dienen WA verzekerd te zijn.
8.2. Wijgravenelektrisch.nl verklaart dat er ten behoeve van onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) vallende objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die Wijgravenelektrisch.nl vrijwaart, komt evenwel, schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Bij schade geldt een eigen risico welke afhankelijk is van de waarde van het werkmaterieel:
  • waarde < € 50.000,- eigen risico € 2.500,-
  • waarde € 50.000,- en hoger eigen risico € 5.000,-
  • schade en gevolgschade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels
  • schade die onder de wettelijke toegestane uitsluitingen valt
  • boetes en bekeuringen veroorzaakt door huurder
8.3. Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

Artikel 9. Expertise

De door Wijgravenelektrisch.nl gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder.

Artikel 10. Gebruiksvoorwaarden

10.1. De huurder mag het goed alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor het is ingericht. Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van het gehuurde is voor rekening van de huurder. De bedienings- en gebruiksvoorschriften, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
10.2. De huurder stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij Wijgravenelektrisch.nl terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient goederen gereinigd te retourneren. Extra gemaakte arbeidsuren en kosten voortvloeiend uit het nalaten van reiniging worden in rekening gebracht.

Artikel 11. Verplichtingen van de huurder

11.1. De huurder stemt er mee in Wijgravenelektrisch.nl te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Wijgravenelektrisch.nl hiervoor te vrijwaren.
11.2. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking schriftelijk aan Wijgravenelektrisch.nl te worden medegedeeld, dit aangezien het verhuurde goed te allen tijde eigendom van Wijgravenelektrisch.nl blijft.
11.3. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Wijgravenelektrisch.nl.
11.4. Enige storing in de werking van het goed dient bij ontdekking aan Wijgravenelektrisch.nl gemeld te worden. De huurder mag slechts zelf tot reparatie overgaan, als Wijgravenelektrisch.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
11.5. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het goed. Het is de huurder verboden niet voldoende gekwalificeerd personeel het gehuurde te laten bedienen. Schades ontstaan door onzorgvuldig, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik worden op de huurder verhaald Bedienende personen moeten de minimale leeftijd van 18 jaar hebben.
11.6. Huurder dient bij de huur van een goed een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen.

Artikel 12. Risico bij transport, laden en lossen

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door Wijgravenelektrisch.nl of hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Wijgravenelektrisch.nl, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de huurder.

Artikel 13. Terugbrengen

13.1. Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij Wijgravenelektrisch.nl worden teruggebracht, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan Wijgravenelektrisch.nl beëindigd, echter het risico blijft wel volledig bij de huurder. Tevens is huurder in dit geval verplicht de huur door te betalen tot het moment dat Wijgravenelektrisch.nl weer de volledige beschikking over de goederen heeft.
13.2. Machines worden door Wijgravenelektrisch.nl geladen/afgetankt aangeleverd. Huurder zal bij voorkeur deze machines geladen/afgetankt retour sturen. Indien de machine niet geladen/afgetankt retour gebracht wordt, zal Wijgravenelektrisch.nl de energie- c.q. brandstofkosten voor het laden/aftanken doorberekenen aan de huurder.

Artikel 14. Betaling

14.1. Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet binnen 30 dagen na factuurdatum nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim. In geval van voornoemd verzuim kan Wijgravenelektrisch.nl de huurovereenkomst buitengerechtelijk beëindigen en de gehuurde zaken terstond terughalen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Wijgravenelektrisch.nl geleden schade komt voor rekening van de huurder.
14.2. Wijgravenelektrisch.nl behoudt zich het recht voor een incassoprocedure te starten wanneer huurder in verzuim is. De kosten voor deze procedure komen voor rekening van de huurder.

Artikel 15. Slotbepaling

15.1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Wijgravenelektrisch.nl gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.
15.2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Logo
Meer informatie of een vrijblijvende offerte ontvangen? Stuur dan een bericht of bel ons op 06 -33 44 55 67. Wij gebruiken uw gegevens om te antwoorden (privacyverklaring).

In het kort

Klimaatneutraal werken wordt steeds belangrijker. Reductie van CO₂ staat centraal. Als aannemersbedrijf in de GWW zien wij de vraag naar milieuvriendelijke oplossingen toenemen. Daarom kunt u bij ons terecht voor het huren van 100% elektrische minigravers en overig milieuvriendelijk bouwmaterieel.

Nieuw binnen

Huur nu de Limach E20.1, de eerste 100% elektrische minigraver van Nederland!
Limach E20.1 elektrische minigraver
Bekijk de Limach E20.1

Over ons

Wijgravenelektrisch.nl is een onderdeel van Aannemersbedrijf R. Jolman in Hillegom.
Bezoek onze website

Contact

Wijgravenelektrisch.nl
Meidoornstraat 35
2181 CP Hillegom
KvK nummer 62278134